غذای کودک

بهترین زمان برای شروع غذای کمکی نوزاد

/post-8

بهترین غذا برای نوزاد تا حدود دو سالگی شیر مادر است که این نوع تغذیه در سنین مختلف با غذای کمکی همراه می‌ شود. برای انتخاب نوع غذای کمکی، زمان شروع و مقدار غذای کمکی بهتر است تا با متخصص مشورت شود.