ارسال سفارشها در تهران بعد از ثبت 2 تا 3 ساعت بعد و در تمامی شهرستانها 2 تا 3 روز کاری انجام میشود.هزینه در تهران وابسته به نقطه مقصد توسط الو پیک محاسبه میگردد